Ausstellung | Wege des Barock (13. Juli – 6. Oktober 2019)